Условия за ползване

Условия за ползване

Условия за ползване

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Боряна Христова, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

 1. Условия за обслужване
  С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на СТРАНИЦАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Боряна Христова не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. При използване на УСЛУГИТЕ потребителят се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
 2. Задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
  Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ).
  Да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
  ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на Боряна Христова, след като извърши процеса на регистрация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно Боряна Христова за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им.
  В случай на загубване (забравяне) на паролата Боряна Христова ще генерира автоматично нова на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща.
  Боряна Христова не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
 3. Авторски права
  Всички права върху съдържанията, включени в СТРАНИЦАТА, която посещавате са запазени. Ползване на съдържания или части от тях може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие на Боряна Христова или съответното издателство. Нерегламентираното ползване на защитените права представлява закононарушение и ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.
 4. Конфиденциалност
  Боряна Христова се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби. Приемайки настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от Боряна Христова по електронен път в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на Боряна Христова. Боряна Христова си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Боряна Христова може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Боряна Христова на посочения адрес или e-mail за контакти.
 5. Сигурност
  ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на Боряна Христова, след като извърши процеса на регистрация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно Боряна Христова за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им. В случай на загубване (забравяне) на паролата Боряна Христова ще генерира автоматично нова на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща. Боряна Христова не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
 6. Регистрация
  Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на архива на сайта. За целта е необходимо да се регистирате в сайта и да си създадете индивидуален потребителски профил. При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. Боряна Христова си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.
  Боряна Христова си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
  Боряна Христова си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.
  Боряна Христова и обслужваните от нея издателства не толерират постинги в дискусионните форуми от анонимни ПОТРЕБИТЕЛИ. Боряна Христова си запазва правото да предоставя данни за самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица, които пресявят претенции за нарушаване на техни лични права чрез съобщение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 7. Прекратяване на достъп
  Боряна Христова има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените УСЛУГИ, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ с действията си накърнява доброто име на Боряна Христова, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите. В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, Боряна Христова има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, Боряна Христова има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 8. Ограничаване на отговорността
  Боряна Христова не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените УСЛУГИ.
  Боряна Христова не носи отговорност при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в резултат от ползване на УСЛУГИТЕ от негова страна, както и за невъзможността или неспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползват всяка една отделна УСЛУГА.
  Боряна Христова или съответното издателство не носят отговорност за изразените мнения на участници във форумите на СТРАНИЦАТА.
  Боряна Христова се старае да поддържа на СТРАНИЦАТА вярна и точна информация, като не гарантира, че не са възможни грешки и пропуски. Боряна Христова се задължава да публикува опровержение или поправка на грешна информация, когато това бъде поискано от засегнато лице.
  Боряна Христова не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на СТРАНИЦАТА. Цялата информация на СТРАНИЦАТА се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Боряна Христова за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
  Боряна Христова не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази СТРАНИЦА.
  Боряна Христова не носи отговорност за информацията, съдържаща се в web сайтове, към които настоящата СТРАНИЦА съдържа препратки.
  Боряна Христова и съответното издателство имат право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на СТРАНИЦАТА.
 9. Промени
  Боряна Христова си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 10. Други условия
  Боряна Христова има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване. Боряна Христова си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в СТРАНИЦАТА, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. Боряна Христова си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име, ако последното не бъде използвано в продължение на 3 месеца и няма активни услуги.
  За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
error: Копирането без позволение е забранено!